นายหาญ บันตะบอน
นายกอบต.บ้านบาก
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/10/2018
ปรับปรุง 13/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 26024
Page Views 47908
 
สำนักปลัด

ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวนุจรินทร์ พิกุลศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวกนกวรรณ เจริญสุข
นิติกร
เบอร์โทรศัพท์ 0981248749

นางสาวจุฑามาศ คำแก้ว
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ 0836721522

นางสาวสุภารัตน์ แสนสุข
นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 0935064533

นางสาวนราภรณ์ พรหมเสนา
นักพัฒนาชุมชน
เบอร์โทรศัพท์ 0872178705

นายปรีชา นิลดำ
เจ้าพนักงานธุรการ

นายพิทักษ์ บุญปลูก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

นางสาวสุพัฒตรา การเนตร
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางวิลัยลักษ์ มหาวงค์
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางนิภา บุระวงค์
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางเพลินจิต โพธิ์ใต้
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางวรัญญา เหลากลม
ครูผู้ดูแลเด็ก

นายหัสฐี ทอดแสน
นักการภารโรง

นายบุญเส็ง ลาดศรี
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง