นายหาญ บันตะบอน
นายกอบต.บ้านบาก
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/10/2018
ปรับปรุง 13/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 25969
Page Views 47850
 
บทบาทและหน้าที่
ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบาก
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบากนั้น  เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดทำและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบาก  ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน  การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบากจะสมบูรณ์ได้  จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน  ในพื้นที่ให้เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบาก  ยังได้เน้นให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน  และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ  โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษาและสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน  ส่วนด้านพัฒนาอาชีพ  นั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ  เน้นให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น
 1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (มาตรา 67 (1))
 2. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภค และการเกษตร (มาตรา  68 (1))
 3. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68 (2))
 4. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา 68 (3))
 5. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16 (4))
 6. การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5))
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  เช่น
 1. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ (มาตรา 67 (6))
 2. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67 (3))
 3. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม  การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา 68 (4))
 4. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16 (10))
 5. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา  16 (2))
 6. การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16 (5))
 7. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19))
ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67 (4))
 2. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 68 (8))
 3. การผังเมือง (มาตรา 68 (13))
 4. จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16 (3))
 5. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16 (17))
 6. การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28))
5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชกรรมและการท่องเที่ยว
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 1. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68 (6))
 2. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68 (5))
 3. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68 (7))
 4. ให้มีตลาด (มาตรา 68 (10))
 5. การท่องเที่ยว (มาตรา 68 (12))
 6. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68 (11))
 7. การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (6))
 8. การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16 (7))
ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 1. คุ้มครอง  ดูแล  และบำรุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67 (7))
 2. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12))
5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 1. การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9))
 2. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น  (มาตรา 67 (8))
 1. การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา 17 (18))
 2. ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5)) 
ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 1. สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องงถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
สนับสนุน หรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 45 (3))
                   (2)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร (มาตรา 67 (9))
                   (3)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร  ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา 16 (16))
                   (4)  การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 17 (3))
                   (5)  การก่อสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (มาตรา 17 (16))
                   ภารกิจทั้ง  7  ด้านตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบาก  ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ ประกอบด้วยการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ