นายหาญ บันตะบอน
นายกอบต.บ้านบาก
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/10/2018
ปรับปรุง 13/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 25981
Page Views 47863
 
ยุทธศาสตร์ /วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบาก (พ.ศ.2561-2565) 
                    ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
แนวทางที่ 2 การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำสะอาดเพื่ออุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตร
แนวทางที่ 3 การพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าส่องสว่าง
                     ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน
แนวทางที่ 2 การปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว
แนวทางที่ 3 การส่งเสริมด้านเกษตรกรรมและปรับปรุงคุณภาพสินค้าสู่ตลาดอาเซียน
                     ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
แนวทางที่ 1 การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดับ
แนวทางที่ 2 การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกระดับ
                     ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางที่ 1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
แนวทางที่ 2 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
แนวทางที่ 3 การส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
                     ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 การบริหารจัดการขยะ การอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 2 การส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและกีฬา
แนวทางที่ 3 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
แนวทางที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต แก้ไขปัญหาสังคม
                     ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการเมืองและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางที่ 1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย
แนวทางที่ 2 การพัฒนาการให้บริการประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้
แนวทางที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสวัสดิการบุคลากร

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบาก (พ.ศ.2566-2570)
                   “เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนเข้มแข็ง ท้องถิ่นมีวัฒนธรรม”


ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบาก (พ.ศ.2566-2570)

                    ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ร่างระบายน้ำ
แนวทางที่ ๒ การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร
แนวทางที่ ๓ การพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าส่องสว่าง
 
                     ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางที่ ๑ การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ การสร้างรายได้ แก่ประชาชน
แนวทางที่ ๒ การปรับปรุงพัฒนาและประชาสัมพันธ์ สถานที่ท่องเที่ยว
แนวทางที่ ๓ การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและพัฒนาคุณภาพสินค้าสู่ตลาด
 
                     ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
แนวทางที่ 1 การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับ
แนวทางที่ ๒ การส่งเสริม อนุรักษ์และการสืบสาน ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
                     ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางที่ ๑ การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
แนวทางที่ ๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
แนวทางที่ ๓ การส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 
                     ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ ๑ การบริหารจัดการขยะ การอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ ๒ การส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและกีฬา
แนวทางที่ ๓ การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
แนวทางที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 
                     ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการเมืองและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางที่ ๑ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย
แนวทางที่ ๒ การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการประชาชน

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบาก (พ.ศ.2566-2570)
                  “หมู่บ้านน่าอยู่  คนมีความสุข  ชุมชนเข้มแข็งและมีวัฒนธรรม”