นายหาญ บันตะบอน
นายกอบต.บ้านบาก
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/10/2018
ปรับปรุง 13/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 26028
Page Views 47912
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 204.01 KB

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 136.73 KB

พรบ.กำหนดแแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 839.74 KB

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน ฉบับ1 ถึงฉบับที่ 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 130.56 KB

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ อปท  ฉบับ 2 พ.ศ.2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 85.24 KB

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 92.04 KB

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 102.98 KB

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการเเข่งกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมเเข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51.69 KB

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายวัสดุเครื่องเเต่งกาย ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.11 KB

พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 286.74 KB

พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 199.59 KB