นายหาญ บันตะบอน
นายกอบต.บ้านบาก
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/10/2018
ปรับปรุง 13/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 26052
Page Views 47936
 
กฎหมายเกียวกับกิจการสภา
 พรบ.สภาตำบลและองคฺ์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 365.26 KB

พรบ.สภาตำบลและ อบต.(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 185.84 KB

พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 179.54 KB

พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.76 KB

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 354.61 KB

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท พ.ศ. 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 102.98 KB

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 286.74 KB

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 509.77 KB

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.37 MB

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.73 KB

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.27 KB

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.88 MB

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.7 KB

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 54.52 KB

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72.2 KB

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105.57 KB

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.31 MB

พรบ.เลือกตั้งท้องถิ่่น 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 378 KB